Tento formulář slouží k objednání výpisu ze služby NejsemDlužník.cz. Díky kterému můžete získat výpis údajů právnické osoby zařazených do Registru IČ zájmového sdružení právnických osob SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, Insolvenčního rejstříku, Seznamu nespolehlivých plátců DPH a výpis z veřejných rejstříků, a to z pohodlí Vašeho domova. Cenu výpisů najdete v ceníku.

Pokyny k vyplnění formuláře:
Vzhledem k tomu, že služba je vyřizována automaticky, prosíme, o důkladnou kontrolu zadaných údajů ve formuláři. Na následné reklamace z důvodu chybně uvedených vstupních údajů není možné vzhledem k automatizaci brát zřetel. Bude tedy potřeba formulář opětovně vyplnit a výpis znovu uhradit.

Upozornění:
Cena za výpis je 300 Kč (včetně DPH). Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“ budete přesměrováni na platební bránu nebo Vám budou odeslány platební údaje podle vybraného způsobu platby.

Od 1. února 2021 jsou, za účelem urychlení poskytování služby, výpisy pro právnické osoby zasílány do jejich datových schránek. V případě, že právnická osoba nemá datovou schránku zřízenou, bude výpis zaslán doporučenou zásilkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta (statutárního orgánu, resp. jeho člena) na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.

Pozor – Neakceptujeme platby ze zahraničních účtů.

(Vyplňte jako číslice bez mezer)
(Váš kontaktní e-mail)
(Vyplňte 9 číslic, bez +420)
(Bez mezer)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně.)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně.)
Způsob platby

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby

 1. 1. Službu NejsemDlužník.cz poskytuje Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118513, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169, (dále jen „SID“).
 2. 2. SID nabízí fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám (dále jen „uživatel“), že na základě zmocnění ve formě žádosti opatří uživateli elektronickou kopii údajů evidovaných o osobě uživatele v databázích podle odst. 3. (dále jen „výpis ze služby NejsemDlužník.cz“ nebo „výpis“), a to za odměnu dle Ceníku.
 3. 3. Údaje o osobě uživatele jsou vyhledávány v následujících databázích:
  1. a. je-li uživatel fyzickou osobou (nepodnikatelem):
   1. Registru FO SOLUS, zájmového sdružení právnických osob,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí;
  2. b. je-li uživatel fyzickou osobou podnikatelem:
   1. Registru FO a Registru IČ SOLUS, zájmového sdružení právnických osob,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH,
   5. Registru živnostenského podnikání;
  3. c. je-li uživatel právnickou osobou:
   1. Registru IČ SOLUS, zájmového sdružení právnických osob,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH,
   5. veřejných rejstřících, kterými jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
 4. 4. Podáním žádosti o výpis ze služby NejsemDlužník.cz uživatel přijímá nabídku SID a zavazuje se uhradit odměnu SID dle těchto podmínek. Podáním žádosti uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím výpisu neprodleně po zaplacení služby a s ověřením totožnosti.
 5. 5. Žádost o výpis ze služby NejsemDlužník.cz může podat uživatel pouze za účelem opatření elektronické kopie údajů evidovaných o jeho osobě, a to prostřednictvím internetového rozhraní.
 6. 6. Po uhrazení odměny se u občanského průkazů uživatele z řad fyzických osob se státním občanstvím České republiky (dále jen „OP)“, provede automatická kontrola platnosti OP oproti databázi neplatných dokladů MVČR. Pokud je doložený doklad neplatný, zpracování výpisu je pozastaveno a uživatel bude kontaktován klientským servisem SID. U zahraničních dokladů totožnosti provede manuální kontrolu pracovník klientského servisu SID. V případě nedostatečného doložení totožnosti je zpracování pozastaveno a uživatel bude kontaktován klientským servisem SID.
 7. 7. Výpis ze služby NejsemDlužník.cz bude zaslán uživateli:
  1. a. z řad fyzických osob a podnikatelů: elektronickou poštou v souboru chráněném heslem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti poté, co SID obdrží úhradu bankovním převodem, platbou kartou on-line nebo přímým vkladem na účet s variabilním symbolem přiděleným SID. Heslo k souboru zašle SID uživateli SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v žádosti; pokud uživatel vyplní i druhý e-mail v žádosti, bude výpis odeslán i na druhou e-mailovou adresu, heslo k otevření souboru však nikoli;
  2. b. z řad právnických osob: do datové schránky právnické osoby poté, co SID obdrží úhradu bankovním převodem, platbou kartou on-line nebo přímým vkladem na účet s variabilním symbolem přiděleným SID. V případě, že právnická osoba nemá zřízenou datovou schránku, bude výpis zaslán doporučenou zásilkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta (statutárního orgánu, resp. jeho člena) na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
  3. 8. V případě, že výpis ze služby NejsemDlužník.cz zaslaný doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebude Českou poštou uživateli doručen z důvodů udání chybné adresy nebo špatného označení poštovní schránky, SID výpis opětovně nezasílá. Pokud má uživatel o výpis nadále zájem, je nutné, aby vyplnil a odeslal novou žádost o výpis ze služby NejsemDlužník.cz a znovu ji uhradil.
  4. 9. Uživatel odpovídá za uvedení správných osobních a kontaktních údajů ve formuláři a bere na vědomí, že reklamaci z důvodu chybně uvedených vstupních údajů není možné po odeslání výpisu vyhovět.
  5. 10. Uživatel odpovídá za to, že výpis ze služby NejsemDlužník.cz uvedením druhého e-mailu zprostředkuje pouze osobě, kterou současně zmocnil, aby získala výpis z výše jmenovaných databází. SID nenese odpovědnost za to, že osoba, které uživatel výpis ze služby NejsemDlužník.cz zpřístupnil, výpis nezneužije.
  6. 11. V případě nedostupnosti Insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, Seznamu nespolehlivých plátců DPH, Registru živnostenského podnikání nebo veřejných rejstříků z důvodu technických problémů na straně provozovatelů těchto databází, bude výpis zaslán bez informace z nedostupné databáze. Po obnovení dostupnosti příslušné databáze bude uživateli doručena chybějící informace.
  7. 12. Výpis nelze bez dalšího považovat za úplný přehled o závazcích subjektu, neboť z právních a technických důvodů nemusí být v kterémkoli okamžiku všechny závazky subjektu v databázích podle bodu 3 evidovány. Databáze neobsahují zejména údaje o dosud řádně splácených závazcích subjektu

  Poučení o zpracování osobních údajů

  1. 1. Poskytnutí osobních údajů pro účely vystavení výpisu je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nelze službu zprostředkovat.
  2. 2. SID bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci žádosti o výpis ze služby NejsemDlužník.cz a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů SID, spočívajících v určení, výkonu a obhajobě právních nároků, jakož i obraně před uplatněním právních nároků po dobu tří let, případně, pokud v této době vznikne spor, po dobu trvání tohoto sporu.
  3. 3. Pokud jste nevyloučili zasílání obchodních sdělení, může výt Vaše e-mailová adresa využita k zasílání našich novinek. Pokud si nepřejete naše obchodní sdělení dostávat, můžete se z odběru novinek odhlásit postupem uvedeným v každém zaslaném e-mailu.
  4. 4. SID jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého je možné kontaktovat na adrese poverenec@sid.cz nebo poštou v sídle SID.

  Odstoupení od smlouvy

  1. 1. Pokud uživatel nemá o výpis nadále zájem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od zaslání žádosti, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přístupný níže na adresu info@sid.cz. SID nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, uživateli vrátí platbu za výpis na účet, z něhož ji uhradil.
  2. 2. Uživatel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě, že výpis mu již byl odeslán, jelikož služba tímto byla s jeho předchozím výslovným souhlasem splněna.
  3. 3. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

  Cena vystavení výpisu

  1. Cena za vyhotovení výpisu je 300 Kč a to včetně DPH.

 

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.