Tento formulář slouží k objednání jednorázových kódů ze služby NejsemDlužník.cz. Díky které můžete získat výpis z registrů SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenčního rejstříku a veřejných rejstříků z pohodlí Vašeho domova. Cenu kódů najdete v ceníku.

Pokyny pro vyplnění:
Do formuláře vyplňte adresu, na kterou si přejete kódy doručit.

Upozornění:
Neakceptujeme platby ze zahraničních účtů.

(Vyplňte jako číslice bez mezer.)
(Vyplňte 9 číslic.)
Počet požadovaných kódů(*)
(Bez mezer.)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně.)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně.)
Způsob platby

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby

 1. 1. Službu NejsemDlužník.cz poskytuje Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118513, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169, www.sid.cz, dále jen „SID“.
 2. 2. SID nabízí fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám (dále jen „uživatel“), že na základě zmocnění uživatele opatří uživateli, který uplatní příslušný jednorázový kód, elektronickou kopii údajů evidovaných o osobě uživatele databázích podle odst. 3., a to za odměnu dle Ceníku.
 3. 3. Údaje o osobě uživatele jsou vyhledávány v následujících databázích:
  1. a. je-li uživatel fyzickou osobou (nepodnikatelem):
   1. Registru FO – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku, a
   3. Centrální evidenci exekucí;
  2. b. je-li uživatel fyzickou osobou podnikatelem:
   1. Registru FO a Registru IČ – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH, a
   5. Registru živnostenského podnikání;
  3. c. je-li uživatel právnickou osobou:
   1. Registru IČ – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH, a
   5. veřejných rejstřících, kterými jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
 4. 4. Podáním žádosti o vydání jednorázového kódu nebo jednorázových kódů uživatel přijímá nabídku SID a zavazuje se uhradit odměnu SID dle těchto podmínek.
 5. 5. Žádost o vystavení jednoho nebo více jednorázových identifikačních kódů podává uživatel prostřednictví internetového rozhraní.
 6. 6. Jednorázový kód nebo kódy budou zaslány uživateli:
 7. a. elektronickou poštou v souboru chráněném heslem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti poté, co SID obdrží úhradu s variabilním symbolem přiděleným SID. Heslo k souboru zašle SID uživateli SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v žádosti;
 8. b. doporučenou zásilkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta na korespondenční adresu uvedenou v žádosti poté, co SID obdrží úhradu bankovním převodem, platbou kartou on-line nebo přímým vkladem na účet s variabilním symbolem přiděleným SID.
 9. 7. Kód ze služby NejsemDlužník.cz je platný 13 měsíců ode dne vystavení, bez ohledu na okamžik doručení uživateli. V případě, že v této době není využit, odměna SID se nevrací.
 10. 8. Uživatel odpovídá za to, že kód vydá pouze osobě, kterou současně zmocnil, aby jeho jménem získala výpis z výše jmenovaných databází. SID nenese odpovědnost za to, že osoba, které uživatel kód ze služby NejsemDlužník.cz zpřístupnil, splní své závazky vůči uživateli a kód nezneužije.
 11. 9. Uplatněním jednorázového kódu na internetovém rozhraní služby NejsemDlužník.cz vydává uživatel (nebo jeho zmocněnec) SID pokyn, aby opatřil elektronickou kopii údajů evidovaných v databázích podle odst. 3, přičemž současně uvede adresu elektronické pošty, na kterou má být kopie zaslána, a telefonní číslo, na které má být zaslán kód k souboru s elektronickou kopií.
 12. 10. Elektronickou kopii opatřenou na základě pokynu podle odst. 8 SID zašle uživateli na adresu elektronické pošty podle odst. 8 v souboru šifrovaném kódem, který SID zašle na telefonní číslo podle odst. 8.
 13. 11. Výpis nelze bez dalšího považovat za úplný přehled o závazcích subjektu, neboť z právních a technických důvodů nemusí být v kterémkoli okamžiku všechny závazky subjektu v databázích podle bodu 3 evidovány. Databáze neobsahují zejména údaje o dosud řádně splácených závazcích subjektu.
 14. 12. Uživatel je oprávněn požádat o zablokování kódu (například v případě ztráty). V takovém případě se platba za vystavení kódu nevrací.
 15. 13. V případě obavy ze zneužití jednorázového identifikačního kódu je SID oprávněn jednorázový identifikační kód zablokovat. V případě, že obava ze zneužití nastane v době vyřizování žádosti o jednorázové identifikační kódy, je SID oprávněn žádost odmítnout.

Poučení o zpracování osobních údajů

 1. 1. Poskytnutí osobních údajů pro účely vystavení jednorázových kódů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nelze službu poskytnout.
 2. 2. SID bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci žádosti o vystavení jednorázových identifikačních kódů za účelem poskytnutí služby NejsemDlužník.cz a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů SID, spočívajících v určení, výkonu a obhajobě právních nároků, jakož i obraně před uplatněním právních nároků, a to po dobu platnosti jednorázového identifikačního kódu a dále po dobu tří let, případně, pokud v této době vznikne spor, po dobu trvání tohoto sporu.
 3. 3. SID jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého je možné kontaktovat na adrese poverenec@sid.cz nebo poštou v sídle SID.

 

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.