Získejte okamžitě a zdarma elektronický výpis z registrů SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenčního registru a dalších užitečných databází. Uplatněte svůj kód ze služby NejsemDlužník.cz a nechte si doručit informace do Vaší e-mailové schránky.

(Jméno/příjmení, nebo název společnosti, pokud pole není vyplněno, má se za to, že uplatnitel je totožný s žadatelem.)
(Na tento e-mail Vám přijde e-mail s výpisem.)
(Na toto číslo Vám přijde heslo, které budete potřebovat k otevření výpisu. Vyplňte 9 číslic bez předvolby +420.)
Kód jsou 3x4 písmena například AAAA-BBBB-CCCC

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby

 1. 1. Službu NejsemDlužník.cz poskytuje Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118513, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169, www.sid.cz, dále jen „SID“.
 2. 2. SID nabízí fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám (dále jen „uživatel“), že na základě zmocnění uživatele opatří uživateli, který uplatní příslušný jednorázový kód, elektronickou kopii údajů evidovaných o osobě uživatele databázích podle odst. 3., a to za odměnu dle Ceníku.
 3. 3. Údaje o osobě uživatele jsou vyhledávány v následujících databázích:
  1. a. je-li uživatel fyzickou osobou (nepodnikatelem):
   1. Registru FO – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku, a
   3. Centrální evidenci exekucí;
  2. b. je-li uživatel fyzickou osobou podnikatelem:
   1. Registru FO a Registru IČ – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH, a
   5. Registru živnostenského podnikání;
  3. c. je-li uživatel právnickou osobou:
   1. Registru IČ – SOLUS,
   2. Insolvenčním rejstříku,
   3. Centrální evidenci exekucí,
   4. Seznamu nespolehlivých plátců DPH, a
   5. veřejných rejstřících, kterými jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
 4. 4. Podáním žádosti o vydání jednorázového kódu nebo jednorázových kódů uživatel přijímá nabídku SID a zavazuje se uhradit odměnu SID dle těchto podmínek.
 5. 5. Žádost o vystavení jednoho nebo více jednorázových identifikačních kódů podává uživatel prostřednictví internetového rozhraní.
 6. 6. Po uhrazení odměny je prováděn krátký telefonický hovor za účelem ověření totožnosti žadatele.
 7. 7. Pokud se telefonické ověření nepodaří z důvodu nezastižení žadatele provést, jednorázový kód nebude zaslán. O nezastižení a potřebě zpětného kontaktování SIDu bude žadatel opakovaně informován formou SMS i emailu. Následně SID čeká na zpětný kontakt od žadatele, a tedy nedochází k automatickému vrácení úhrady odměny. Pokud žadatel již nemá o službu zájem, má možnost od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od zaslání a platba, kterou odměnu uhradil mu bude vrácena na účet.
 8. 8. Jednorázový kód nebo kódy budou zaslány uživateli:
 9. a. elektronickou poštou v souboru chráněném heslem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti poté, co SID obdrží úhradu s variabilním symbolem přiděleným SID. Heslo k souboru zašle SID uživateli SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v žádosti;
 10. b. doporučenou zásilkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta na korespondenční adresu uvedenou v žádosti poté, co SID obdrží úhradu bankovním převodem, platbou kartou on-line nebo přímým vkladem na účet s variabilním symbolem přiděleným SID.
 11. 9. Kód ze služby NejsemDlužník.cz je platný 13 měsíců ode dne vystavení, bez ohledu na okamžik doručení uživateli. V případě, že v této době není využit, odměna SID se nevrací.
 12. 10. Uživatel odpovídá za to, že kód vydá pouze osobě, kterou současně zmocnil, aby jeho jménem získala výpis z výše jmenovaných databází. SID nenese odpovědnost za to, že osoba, které uživatel kód ze služby NejsemDlužník.cz zpřístupnil, splní své závazky vůči uživateli a kód nezneužije.
 13. 11. Uplatněním jednorázového kódu na internetovém rozhraní služby NejsemDlužník.cz vydává uživatel (nebo jeho zmocněnec) SID pokyn, aby opatřil elektronickou kopii údajů evidovaných v databázích podle odst. 3, přičemž současně uvede adresu elektronické pošty, na kterou má být kopie zaslána, a telefonní číslo, na které má být zaslán kód k souboru s elektronickou kopií.
 14. 12. Elektronickou kopii opatřenou na základě pokynu podle odst. 8 SID zašle uživateli na adresu elektronické pošty podle odst. 8 v souboru šifrovaném kódem, který SID zašle na telefonní číslo podle odst. 8.
 15. 13. V případě nedostupnosti Insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, Seznamu nespolehlivých plátců DPH, Registru živnostenského podnikání nebo veřejných rejstříků z důvodu technických problémů na straně provozovatelů těchto databází, bude výpis zaslán bez informace z nedostupné databáze. Po obnovení dostupnosti příslušné databáze bude žadateli doposlána chybějící informace.
 16. 14. Výpis nelze bez dalšího považovat za úplný přehled o závazcích subjektu, neboť z právních a technických důvodů nemusí být v kterémkoli okamžiku všechny závazky subjektu v databázích podle bodu 3 evidovány. Databáze neobsahují zejména údaje o dosud řádně splácených závazcích subjektu.
 17. 15. Uživatel je oprávněn požádat o zablokování kódu (například v případě ztráty). V takovém případě se platba za vystavení kódu nevrací.
 18. 16. V případě obavy ze zneužití jednorázového identifikačního kódu je SID oprávněn jednorázový identifikační kód zablokovat. V případě, že obava ze zneužití nastane v době vyřizování žádosti o jednorázové identifikační kódy, je SID oprávněn žádost odmítnout.

Poučení o zpracování osobních údajů

 1. 1. Poskytnutí osobních údajů pro účely vystavení jednorázových kódů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nelze službu poskytnout.
 2. 2. SID bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci žádosti o vystavení jednorázových identifikačních kódů za účelem poskytnutí služby NejsemDlužník.cz a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů SID, spočívajících v určení, výkonu a obhajobě právních nároků, jakož i obraně před uplatněním právních nároků, a to po dobu platnosti jednorázového identifikačního kódu a dále po dobu tří let, případně, pokud v této době vznikne spor, po dobu trvání tohoto sporu.
 3. 3. SID jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého je možné kontaktovat na adrese poverenec@sid.cz nebo poštou v sídle SID.

Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Pokud žadatel nemá o jednorázový kód nadále zájem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od zaslání žádosti, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přístupný níže, na adresu info@sid.cz. SID nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, žadateli vrátí platbu za kód na účet, z něhož ji uhradil.
 2. 2. Žadatel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě, že jednorázový kód mu již byl odeslán, jelikož služba tímto byla s jeho předchozím výslovným souhlasem splněna.
 3. 3. Vzor formuláře na odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

 

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

Žádost o uplatnění kódu bude vyřízena obratem. E-mail s odpovědí bude obsahovat zaheslované přílohy. Heslo k přílohám přijde v SMS na číslo mobilního telefonu ze žádosti. Přílohy e-mailu tvoří dopis, který obsahuje souhrnné informace o subjektu nebo osobě, na kterou se výpis váže a přílohy s detaily z jednotlivých databází.